г. Казань
ул. Л. Шмидта 35 А
оф. 224
+7 (843) 290-33-84